Ruiz i Pablo, ÀngelEs Castell 1865 - Barcelona 1927


Catàleg de l'autor

Biografia

Àngel Ruiz i Pablo neix as Castell, a Menorca, el 26 de gener de l'any 1865.

Comença la seva trajectòria com a periodista a la premsa menorquina de l'època a
la dècada dels vuitanta i a la publicació La Almudaina, de Palma, a partir del 1895.
Amb idees progressistes durant els primers anys de la seva joventut, col·labora al
diari maonès El Liberal. Quan passa a viure a Ciutadella, s’ha produït un canvi en el
seu pensament, i les seves idees comencen a abraçar el catolicisme conservador.
Des d'aleshores la seva obra es veu fortament impregnada per aquesta posició i
aquest pensament. Escriptor bilingüe, comença a escriure en llengua castellana
amb obres com Poesías (1886), en què també inclou cinc poemes en català; Tipos y
costumbres de mi tierra (1888) i Oro y escorias (1893). L'any 1895 enceta la seva
producció narrativa en català amb Per fer gana. Caldereta d'articles menorquins
amb molt poch such y una mica de pebre cohent. 
Tal com explica Ruiz i Pablo en el pròleg d’aquesta obra costumista, comença a
escriure en català «perquè voldria que obrigués ses ganes de voler llegir es
menorquí; perquè donaria qualque cosa perquè fes ganes d'escriure'l». Tres anys
més tard, en el discurs «Conversa familiar sobre es regionalisme», pronunciat l'any
1898 al Círculo Católico de Ciutadella, l'autor exposa el seu pensament teòric al
voltant del regionalisme i la descentralització. Àngel Ruiz i Pablo es relaciona amb
els escriptors mallorquins de l'època, amb els quals es troba al Salonet Beethoven
quan viatja a Mallorca a partir del 1892, experiència que recull a Doce días en
Mallorca. Així, per exemple, manté una llarga correspondència amb el seu amic
Joan Alcover i una altra de més esporàdica amb Miquel dels Sants Oliver, entre
d’altres. Col·laborador d’Antoni M. Alcover en l’Obra del Diccionari, l'any 1906
participa al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana amb una
comunicació sobre els anglicismes del català parlat a Menorca. Com a conseqüència
del crac de 1911, abandona la seva illa natal i s'instal·la a Barcelona per la
necessitat de mantenir una família molt nombrosa. A la capital catalana col·labora
molts anys a La Vanguardia i, l'any 1919, és mantenidor dels Jocs Florals de la
ciutat.

L'obra de creació castellana d'Àngel Ruiz i Pablo és molt abundant i abraça gèneres
molt diversos com la poesia —Poesías (1886)—, la narrativa costumista –Tipos y
costumbres de mi tierra (1888) i Episodios ribereños (1906)-, la novel·la, des de la
vuitcentista Oro y escorias (1893), amb elements autobiogràfics, fins a les
publicades a Barcelona al nou-cents amb una clara voluntat de professionalització:
El último hidalgo (1912), Clara sombra (1915), Las metamorfosis de un erudito
(1918) o El final de una leyenda (1922)—, la literatura de viatges —Doce días en
Mallorca (1892) i Impresiones de un peregrino en Roma (1901)—, la biografia
d'encàrrec —Vida de Livingstone i Vida de El Cid Campeador (ambdues del 1922)—,
les traduccions i, fins i tot, el treball d'investigació Historia de la Real Junta de
Comercio de Barcelona (1758-1847)(1919), a més d’opuscles periodístics sobre la I
Guerra Mundial.

En català també escriu poesia, narrativa, entre el costumisme i el modernisme, i
dues obres menors de teatre - Es sabateret i D. Simón Sima Simanca-, que no
s'arriben a publicar. L'any 1911 publica a Maó Poesies. La poesia de Ruiz i Pablo rep
les influències de Verdaguer, Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i Àngel Guimerà.
De la mateixa manera, s'hi pot veure la influència del romanticisme tardà de
Bécquer. Sovint s'hi noten els esquemes floralescos, tot i que cap al final de la seva
obra els acaba deixant de banda. Part dels seus poemes són de temàtica religiosa i
és aquí on més es nota la influència de Verdaguer. Altres són de tema popular
(«Materna», «La vella filosa»), descriptius («La Falconera»), patriòtics («Pàtria»),
de caire narratiu («Lo cabdill») o lírics («Incertitud», «En la mort de mon fill
Manuel»). Si bé s'acostuma a apuntar que com a poeta és autor d'una obra d'una
importància relativa, la prosa d'Àngel Ruiz i Pablo, en canvi, és el més rellevant de
la seva producció literària. En aquest sentit és un dels millors costumistes de les
Illes amb Per fer gana (1895), que inclou «Classes passives». Encara que se l’hagi
considerat l'escriptor menorquí més representatiu del moviment de la Renaixença,
la publicació el 1910 a la Biblioteca popular de L’Avenç de les novel·letes «Classes
passives», ja inclosa a Per fer gana (1895), i, sobretot de «Del cor de la terra»
evidencia la seva voluntat de participar de la dinàmica de la literatura catalana
entre el Modernisme i el Noucentisme. La seva consagració com a narrador en
català li arribà un any després de la seva mort amb la publicació per l’Editorial
Catalana del volum Del cor de la terra. Proses menorquines, que inclou el «Viatge
tràgic de l’amo en Xec de s’Ullastrar», i amb les edicions posteriors de l’Editorial
Moll i la de les Obres Completes (1961) de l’Editorial Selecta i d’Edicions Nura.

Àngel Ruiz i Pablo mor a Barcelona el 16 de novembre del 1927.

Altres obres fora del catàleg

Obres Completes. Barcelona: Editorial Selecta, 1961. Ciutadella: Edicions Nura, 1981.

Poesia

Poesías. Maó: Bernardo Fábregues impresor, 1886.
Poesies. Maó: Imp. de Sucesores de Parpal, 1911.
Poesies. Barcelona: Ilustració Catalana, s.d.
Antología poética de Angel Ruiz y Pablo. Ciutadella: Monografias menorquinas, núm. 25. Ciutadella, 1956.

Narrativa

Tipos y costumbres de mi tierra. Ciutadella: Tip. Católica del Sagrado Corazón de Jesús, 1888.

Oro y escorias. Barcelona: Tipografía Católica, 1893.
Per fer gana. Caldereta d'articles menorquins amb molt poch such y una mica de pebre cohent. Ciutadella: Tip. Catòlica del Sagrat Cor de Jesús, 1895.
Episodios ribereños. Ciutadella: Fot. Y Tip. d’A. Moll y Camps, 1906.
Del cor de la terra, Classes passives. Noveletes menorquines. Barcelona: Biblioteca
Popular de L'Avenç, 1910.
El último hidalgo. Barcelona: Librería Católica, 1912.
Clara sombra. Barcelona: Casa Editorial Estvdio, 1915.
La nevatilla. Madrid: Biblioteca Patria, 1917. Maó: Casa de la Cultura, 1967.
Las metamorfosis de un erudito. Barcelona: Gustavo Gili, Editor, 1918.
Crisis de un alma (Las metamorfosis de un erudito). Barcelona: Ediciones Estela, s.d.
El final de una leyenda. Barcelona: Gustavo Gili, Editor, 1922.
Del cor de la terra. Proses menorquines. Barcelona: Editorial Catalana, 1928.
Novel·letes menorquines. Mallorca: Biblioteca «Les Illes d’Or», 1934 (1a edic.).
Per fer gana. Mallorca: Biblioteca «Les Illes d’Or», 1946 (1a ed.).
Del cor de la terra. Il·lustracions de Sergi Bernhardt. Barcelona: Ajuntament de Ciutadella i COFUC, 2010.

Literatura de viatges

Doce días en Mallorca. Ciutadella: Tip. Católica del S. Corazón de Jesús, 1892. Edicions Documenta Balear, 2011.
Impresiones de un peregrino en Roma. Palma: Amengual y Muntaner, 1901. 

Obra periodística

La codicia de la "Entente" (Los pactos secretos). Barcelona: Tipografía Xalapeira, 1917. 
Comentarios sobre la paz. Barcelona: Tipografía Xalapeira, 1917. 
El problema de la paz. Barcelona: Tipografía Xalapeira, 1917. 
La gran farsa. Barcelona: Tipografía Xalapeira, 1917. 

Investigació històrica

Historia de la Real Junta de Comercio de Barcelona (1758-1847). Barcelona: Junta Particular de Comercio, 1919. 

Biografies

Vida de Livingstone. Barcelona: Seix Barral, 1922. 
Vida de El Cid Campeador. Barcelona: Seix Barral, 1922. 

Traduccions de l'anglès

FIGGIS, Darrel: La tragedia de Irlanda. Sus orígenes. Su desarrollo histórico. Su fase actual. Barcelona: Seix Barral, 1921.
GILSON, Charles James Louis: El ojo de Gautama. Barcelona: Seix Barral, 1922.

Traduccions del francès

BORDEAUX, Henry: Yamilé. Barcelona: Montaner y Simón, 1922. 
BOURGET, Paul: Un Santo. Antígona. Un humilde. Un jugador. Otro jugador. Alina. El antepasado. Barcelona: Gustavo Gili, 1919. 
NOLHAC, Pierre de: Luis XV y Mme. de Pompadour: según documentos inéditos. Barcelona: Montaner y Simon, 1930. 
REYNÈS MONLAUR, Marie: Alain y Vanna. Barcelona: Gustavo Gili, 1913. 
ROSNY, J.H.: La conquista del fuego. Barcelona: Seix Barral, 1923. Estudis sobre l'autor
BORJA MOLL, Francesc de: "Pròleg" a RUIZ I PABLO, A: Novel·letes menorquines. Palma: Moll, 1934, p. V-VII. 
CARBONELL, Jordi: "La cultura a Menorca", Serra d'Or (Barcelona), núm. 11, novembre de 1964, p. 13-19 i 21-24. 
CASASNOVAS MARQUÉS, A.: “La raiz menorquina de Ruiz y Pablo”, Revista de Menorca, 1965, p. 249-254.
DIVERSOS AUTORS: Ángel Ruiz y Pablo, poeta de Menorca. Ciutadella: Monografías menorquinas, núm. 24, 1956.
FLORIT PIEDRABUENA, Guillem: “Es menorquinisme de n’Angel Ruiz i Pablo”, Revista de Menorca, 1965, p. 182-191.
LÓPEZ CASANOVAS, Joan F.: "La Literatura catalana a Menorca", Faig (Manresa), núm. 5, desembre de 1976, p. 5-8. 
LÓPEZ CASANOVAS, Joan F.: "La Poesia d'Àngel Ruiz i Pablo", Faig (Manresa), núm. 5, desembre de 1976, p. 27-35. 
LÓPEZ CASASNOVAS, Joan F.: "Algunes consideracions entorn a la producció literària en prosa d'Àngel Ruiz i Pablo", Revista de Menorca, 1982, p. 273-314)
LÓPEZ CASANOVAS, Joan F.: "Els Menorquins i la llengua catalana. Una perspectiva històrica". A: Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, VIII. València: Institut de Filologia Valenciana, 1989, p. 157-173. 
MARTÍN, f. Xavier i LIMÓN, M. Àngel: “Ruiz Pablo, Àngel”. A: Joan MAS i VIVES (dir.), Diccionari del teatre a les Illes Balears, volum II. Palma/Barcelona: Lleonard Muntaner Editor i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, p. 177-178.
LLOMPART, Josep M.: “Lliçó i exemple de tres escriptors balears”, Revista de Menorca, 1965, p. 219-241.
MOLL, Francesc de B.: “En Ruiz i Pablo, poeta i prosista menorquí”, Revista de Menorca, 1965, p. 205-217.
MOLL CAMPS, Antoni: “El llenguatge en l’obra catalana d’Àngel Ruiz i Pablo”, Revista de Menorca, 1987, p. 71-84.
MURILLO, Andreu: “Àngel Ruiz i Pablo, l’home i els seus personatges”, Revista de Menorca, 1965, p. 258-273.
QUINTANA, Josep Maria: Regionalisme i cultura catalana a Menorca (1888-1936). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998. 
RIBER, Llorenç: “Pròleg” a Del cor de la terra. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1928, p. 6-9. 
SALA-CORNADÓ, Anton: "Viatge tràgic de l'amo en Xec de s'Uastrà, Serra d'Or (Barcelona), núm. 8, agost de 1961, p. 26-27. 
SALORD, Josefina: "El costumisme d'Àngel Ruiz i Pablo", Faig (Manresa), núm. 5, desembre de 1976, p. 23-26. SALORD, Josefina: “De l’agre de la terra de Miquel Costa i Llobera i l’'Art regional',
segons Àngel Ruiz i Pablo”, Estudis Baleàrics, núm. 78/79, febrer/setembre 2004, p. 71-84.
SALORD, Josefina: “Próleg” a Àngel Ruiz i Pablo, Del cor de la terra. Barcelona: Ajuntament de Ciutadella i COFUC, 2010.
SALORD, Josefina: "Del cor de la terra", Serra d'Or (Barcelona), núm. 610, octubre de 2010, p. 25. 
SALTOR, Octavi: “Ruiz y Pablo, escritor menorquín”, Revista de Menorca, 1965, 193-199.
TORRES, Estanislau: "Obres completes d'Àngel Ruiz i Pablo", Serra d'Or (Barcelona), núm. 3, març de 1962, p. 42.

Enllaços de l'autor 

http://www.escriptors.cat/autors/ruiza/index.php

PremisReferències

http://www.escriptors.cat/autors/ruiza/index.php
Enllaços Relacionats

 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es

Consell Insular de Menorca

Servei Coordinador de Biblioteques
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1
07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
biblioteques@menorca.es


 
Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1