Label
     

Legislació, documentació i normativa

Plans de lectura de les biblioteques de Menorca

Aquests plans, el·laborats pels tècnics de cadascuna de les biblioteques i del Servei Coordinador, són documents oberts que, a l'octubre de 2015, es presenten a l'opinió pública i l'administració, per tal d'arribar als documents definitius que siguin la base per el·laborar el Pla estratègic bibliotecari de l'illa de Menorca.

                                Alaior

                                 Es Castell

                                 Ciutadella

                                 Ferreries

                                 Maó

                                 Es Mercadal

                                 Es Migjorn

                                 Sant LLuís

Pla Estratègic de la Biblioteca Pública de Maó 2016-2017

Aquest és un document de planificació per a la millora del servei que presta la Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó. És una biblioteca de titularitat estatal, gestionada des del Consell Insular de Menorca i amb la participació de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern Balear. Forma per tant part del Sistema de Lectura Pública de les Illes balears i es regula per la Llei 19/2006 de 23 de novembre de Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

Mapa de lectura Menorca

El Mapa de lectura pública és l'instrument de planificació que defineix el tipus de centres bibliotecaris necessaris a cada població i les funcions de cadascun d'ells. Estableix els paràmetres que s'han d'acomplir en relació amb el fons bibliogràfic, el personal, l'equipament, la superfície i el manteniment de les col·leccions de cada biblioteca.

Llei del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears

La llei 19/2006, de 23 de novembre, del Sistema bibliotecari de les Illes Balears. BOIB núm. 170 de 30 de novembre de 2006.

Reglament de la Xarxa de Biblioteques de Menorca

El Ple del Consell Insular de Menorca, en la sessió ordinària de 18 de desembre de 2000, aprovà inicialment el Reglament insular de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, que s'exposà al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB núm. 3 de 6.1.2001 i, en no haver-s'hi presentat cap reclamació ni suggeriment dintre del termini legalment establert, s'aprovà definitivament i se'n publicà el text íntegre en el BOIB núm. 25 de dia 27.2.2001.

Paràmetres de Biblioteca Pública de les Illes Balears

Els paràmetres de biblioteca pública són els que fixen les directrius bàsiques d’organització interna de les biblioteques públiques de les Illes Balears. Aquests es desenvolupen reglamentàriament, mitjançant el Mapa de lectura pública de les Illes Balears, a partir dels mapes insulars de lectura pública elaborats i aprovats per cada consell insular.


Enllaços Relacionats

 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es

Consell Insular de Menorca

Servei Coordinador de Biblioteques
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1
07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
biblioteques@menorca.es


 
Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1