Label
     

Història de la Biblioteca Pública de Maó


 

La Biblioteca Pública de Maó es creà mitjançant R.O de 21 de novembre de 1861. Cercant documents que ens diguessin cóm eren les coses de la biblioteca en aquell temps, hem vist que la data d’aquesta disposició no deixa de ser anecdòtica, ja que la creació de la biblioteca responia a un procés que havia començat molts anys abans.

Dels antecedents més llunyans ens dóna notícia un volum que l’historiador i arxiver Francesc Hernández Sanz afegí a l’arxiu municipal, el qual conté les actes i els estatuts d’una societat fundada a Maó el 1778 amb el propòsit de formar una biblioteca comú. Tot i que no resten més testimonis d’aquell projecte, la concepció d’una biblioteca compartida pels ciutadans en aquells temps és un fet aïllat i insòlit, que mostra el grau d’assumpció que aquella societat maonesa tenia vers als principis revolucionaris de la Il·lustració.

La desamortització dels convents i la exclaustració dels religiosos, molts anys desprès, el 1835, deixà abandonades les propietats religioses que l’Estat no vengué de forma immediata. Entre elles, les biblioteques.

Tenim un altre antecedent molt clar a la R.O. tramesa pel Governador de les Illes a l’Ajuntament de Maó:
“Enterada S.M. la Reyna gobernadora del oficio de VS número 110, con el que dirigió los inventarios pertenecientes a los archivos y bibliotecas de Conventos suprimidos en Mahon, se ha servido aprobar el proyecto de que se forme en con estos libros una Biblioteca en aquella Ciudad, siempre que esto no produzca gastos ni sueldo de empleados a cuyo fin oyendo VS a la Comisión encargada de la formación de dichos inventarios y si es necesario a la Diputación provincial propondrá los medios y arbitrios de llevarse a cabo en términos económicos.--=Al mismo tiempo es la voluntad de SM que VS de las gracias en su Real Nombre a dicha comisión por su laboriosidad y desinterés y que se remita una nota de los cuadros de pinturas a la Academia de San Fernando como lo hago con esta fecha para los efectos convenientes. Lo digo a VS de Real Orden para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a VS muchos años. Madrid, 11 de julio de 1836.=Rivas=Gobernador civil de las islas Baleares: Es copia.”

Arran d’aquest decret, el Ministeri de Foment, la Diputació, l’Ajuntament, la Delegació del Govern a les illes i la Subdelegació a Menorca, tractaren de coordinar-se per trobar un local i una persona que s’encarregués de dur-lo a efecte; la veritat és que, sense més resultats que la correspondència creuada entre aquestes institucions, que conserva l’Arxiu Municipal i una ubicació provisional per als llibres dels convents maonesos i del de Sant Diego, al convent del Carme de Maó.

La falta de mitjans per realitzar aquest projecte fou la causa que no arribés a bon terme en un primer moment. Era tan innovador que no hi havia comparances possibles ni models a seguir. Tinguem en compte que no fou, fins al manco deu anys més tard, que el govern central començà a crear, molt a poc a poc, una xarxa de biblioteques públiques a partir dels llibres que havien estat desamortitzats. No fou fins molt més tard encara, el 1858, que creà un cos de funcionaris per gestionar aquell patrimoni cultural desamortitzat.

Finalment, els ciutadans de Maó veieren escoltada la seva proposta. Diuen els primers cronistes que fou el subgobernador Agustín Sevilla qui impulsà novament la creació de la biblioteca, la qual ara assumia vocació insular. Les gestions que realitzà donaren lloc al decret de creació de l861, el que commemorem avui. Llavors no hi havia, segur, més d’una dotzena de biblioteques públiques a Espanya.

Conseqüència d’aquesta disposició, el 1864 es destinaren 1000 escuts per a les despeses que hi fessin falta i s’hi nomenà el primer director, el prevere maonès i naturalista Francisco Cardona i Orfila.

El 1866 vingué un jove bibliotecari, Ramón Alvarez de la Braña, qui, l’any següent, obrí al públic la biblioteca. Col·laborador de la premsa local, especialment del Diario de Mahón, publicà aquell mateix any una memòria que conté nombroses dades damunt l’estat de la biblioteca en els anys precedents. Complits els seus compromisos a Maó, el nostre bibliotecari es traslladà a la península. Allà publicà també moltes obres sobre paleografia, descripció de monuments, guies de viatges, història...

La tornada al present ens du al tòpic. Cóm s’imaginaven que seria la biblioteca desprès de 150 anys aquells primers directors? Ara ens crida l’atenció la convivència harmònica entre aquells vellíssims manuscrits i els ordinadors, dvds, contes il·lustrats, novel·les i llibres de divulgació que acaparen l’interès dels usuaris avui dia. Del limitadíssim rang de consultes que llavors tenia aquella biblioteca incipient, destinada al servei d’una població bàsicament analfabeta, a les visites que en rep ara hi ha un salt quantitatiu i qualitatiu del qual ens afalaga considerar-nos partícips.


L’any 1948 es traslladà des del convent de Sant Francesc a l’edifici Ca’n Mercadal, juntament amb el Museu i també l’Arxiu Municipal, tots tres agrupats sota el nom “Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos”. L’any 1957 aquesta institució passà a ser “Casa de Cultura”, la qual incloïa també l’Arxiu Històric de Protocols, que s’havia creat l’any 1952. El 1984 el Museu tornà al convent de Sant Francesc com a centre independent de la Biblioteca/Arxiu.

 


 

Sala de lectura als anys 50


Mitjançant RD3040/1983 i conveni publicat al BOE de dia 18 gener de 1985 L’Estat transfereix la gestió de l’Arxiu i la Biblioteca al Govern de les Illes Balears.

L’annex bibliogràfic que acompanya aquest resum es presenta tot seguint un ordre cronològic de dates d’edició. Ens pot fer una idea del desenvolupament del centre durant aquests anys, antecedents de la etapa que analitzem a continuació.

Com a nota general, convé dir que la etapa oberta amb la transferència de gestió a la Comunitat Autònoma ha estat caracteritzada per una evolució continuada i una marcada col·laboració entre els responsables culturals del Ministeri i el Govern Balear.

La Llei 3/2011, de 25 de març, de delegació de competències al
Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a administració
gestora, exerceix ara l’Administració de la CAIB en relació
amb el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l’Arxiu
Històric de Maó, institucions culturals de titularitat estatal, obre una nova etapa en la gestió d’aquest centre que, com a Biblioteca Central Insular, assumeix responsabilitats noves dins del conjunt bibliotecari de Menorca.

Edifici

Una de les primeres providències dels nous gestors va ser l’habilitació d’un local per al seu funcionament, ja que la pròpia seu, a Ca’n Mercadal, estava tancada en no reunir les condicions mínimes per al servei. L’any 1984 es traslladà el fons i s’habilità un local al carrer Vasallo per als serveis d’atenció al públic, juntament amb d’altres magatzems accessoris, per allotjar el conjunt documental.

L’any 1988, després d’unes obres finançades pel Ministeri de Cultura, tingué lloc la reobertura de Ca’n Mercadal.

L’any 2006 aquest edifici va haver de tancar-se un mesos degut a unes reformes tendents a aconseguir una millor distribució, eliminar barreres arquitectòniques, climatitzar els espais d’ús públic i magatzems, algunes reparacions i instal·lació un sistema de seguretat. És un edifici catalogat del segle XVIII, de 2200 m2 dividits en soterrani, planta i dos pisos.

La limitació de capacitat dels dipòsits obliga a tenir un local llogat per a l’emmagatzemament d’alguns fons de l’arxiu i la biblioteca.

Serveis

D’una simple sala de lectura als baixos de les cases consistorials, el trasllat al carrer Vasallo, l’any 84, suposà l’obertura de les seccions Infantil, Audiovisuals, Préstec, Hemeroteca, Secció Menorquina (la biblioteca és receptora d’exemplars de Dipòsit Legal des de la creació d’aquest), Reprografia, Dipòsits, Sala d’actes, sala d’exposicions i Fons Antic. El 1988 el nou edifici permeté posar en marxa també la sala d’actes i d’exposicions.
El catàleg i la gestió administrativa estan informatitzats des de 1994 i s’han anat incorporant també les seccions de microfotografia i digitalització, servei d’internet , ordinadors al públic, Informació (Pregunteu), dinamització de la lectura i serveis web. 
 
Servei Coordinador de Biblioteques - Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1 - 07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
E-mail: biblioteques@menorca.es

Consell Insular de Menorca

Servei Coordinador de Biblioteques
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó - Telèfon 971356050
Hospital de Santa Magdalena, 1
07760 Ciutadella de Menorca - Telèfon 971386029
biblioteques@menorca.es


 
Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1